امروزه فناوری های نوین در  مهار کردن وزوز گوش نقش به سزایی را ایفا می کنند. اساس کار در تحریکات محیطی نهفته است. بدین معنی که به مغز اجازه دهید تا بشنود و بدین ترتیب توجه مغز بیشتر به سمت صداهای خارجی متمرکز می شود تا صدای وزوز.

تولیدکننده های نویز
تولیدکننده های نویز غالباً برای افرادی کاربرد دارند که به افت شنوایی دچار نیستند. آنها شبیه به سمعک هستند تنها تفاوت آنها با سمعک این است که صدای محیط اطراف را تقویت نمی کنند. آنها زمزمه هایی تولید می کنند که به صورت ادغامی با وزوز گوش، حواس بیمار را از وزوز منحرف می کند. به طور کلی، استفاده از تولیدکننده های نویز برای رهایی از وزوز گوش بسیار توصیه می شود.

سمعک ها
در اکثر مواقع، استفاده از سمعک به طور همزمان باعث افزایش شنوایی و کاهش میزان وزوز گوش می شود. این بدان علت است که با بهتر شدن میزان شنوایی، شما راحت تر می توانید وزوز گوش را نادیده بگیرید. سمعک ها صداهای محیطی را دریافت و تقویت و به گوش شما ارایه می کنند. این امر امکان آن را برای کاربران فراهم می آورد تا به نویزها، صداها و تون های اطراف بهتر تمرکز کنند. صدای خش خش برگ درختان جنگل، گفتگویی دوستانه و یا شنیدن آهنگی دلنواز، تاثیر شنوایی خوشایندی را برای شما به ارمغان می آورد و به طور خودکار دامنه ی وزوز گوش را محدود می کند. در بسیاری از موارد، به محض روشن کردن سمعک، کاربران به ندرت صدای وزوز را می شنوند در برخی از موارد صدای وزوز با روشن شدن سمعک  اصلاً شنیده نخواهد شد.

دستگاه های ترکیبی وزوز
برخی از سمعک ها دارای ویژگی تولید کنندگی نویز برای کاهش وزوز گوش هستند. این مشخصه چه ویژگی می تواند داشته باشد؟ اگر  سمعکی فقط صداهای بلند اطراف ما را تقویت کند، برای درمان وزوز گوش راهکار موثری به شمار نمی آید. در اینجا است که عملکرد تولیدکننده ی نویز بسیار موثر واقع خواهد شد. در چنین شرایطی تولیدکننده ی نویز صدا (نویزهای) آرامی را تولید می کند که باعث می شود تا توجه فرد از شنیدن صدای وزوز گوش تا حدی منحرف شود. در سمعک های جدید،‌ از مجموعه سمعک های زیمنس، برنامه های شنوایی بسیاری وجود دارد که تنها با فشار یک دکمه قابل انتخاب هستند: صرفاً به صورت سمعک باشد، صرفاً به صورت تولیدکننده ی نویز عمل کند و یا ترکیبی از این دو باشد. متخصصین شنوایی شناس شما در این راستا اطلاعات بیشتری را در اختیار شما قرار خواهند داد.

ماخذ: شرکت فن آذرخش