صداهای اطراف به دنیای ما زندگی می بخشند.  صدای خنده، ترانه های ماندگار، صدای شکستن امواج در ساحل- تمام این اصوات زندگی ما را سرشار از نشاط و شادی می کنند و به بیانی دیگر همانند نوایی طنین انگیز برای گوش ما هستند که هر لحظه حال ما را دستخوش تغییرات خوش می کنند. حال تصور کنید زمانی را که صدایی  ناخوشایند وزوز به طور ناگهانی گوش شما را بیازارد؟
وزوز گوش

وزوزگوش (تینیتوس) صدایی است که منبع تولید آن داخل گوش شما است و یک یا هر دو گوش را تحت تاثیر قرار دهد. اگرچه درمان قطعی برای وزوز گوش وجود ندارد اما راهکارهایی برای کنترل و رهایی از آن در دسترس است. در  صفحات  زیر به مبتلایان به وزوزگوش کمک خواهیم کرد تا با تشخیص و روش های درمانی وزوز گوش آشنا شوند و به آنها آموزش می دهیم که چگونه با وزوز گوش زندگی کنند و آن را تحت کنترل خود قرار دهند، پیش از آنکه وزوز گوش آنها را در کنترل خود در آورد.

  • كلينيك شنوايي اكو